لیست کدهای اسکی :

کدهای مربوط به کلیدهای حرفی

A ==> 65
B ==> 66
C ==> 67
D ==> 68
E ==> 69
F ==> 70
G ==> 71
H ==> 72
I ==> 73
J ==> 74
K ==> 75
L ==> 76
M ==> 77
N ==> 78
O ==> 79
P ==> 80
Q ==> 81
R ==> 82
S ==> 83
T ==> 84
U ==> 85
V ==> 86
W ==> 87
X ==> 88
Y ==> 89
Z ==> 90
Space Bar ==> 32
Back Space ==> 8
Tab ==> 9
Enter ==> 13
Escape(Esc) ==> 27

کدهای مربوط به کلیدهای رقمی

۰ ==> 48
۱ ==> 49
۲ ==> 50
۳ ==> 51
۴ ==> 52
۵ ==> 53
۶ ==> 54
۷ ==> 55
۸ ==> 65
۹ ==> 57
کدهای مربوط به کلیدهای رقمی بخش عددی صفحه کلید در رویدادهای KeyDown and KeyPress

۰ ==> 96
۱ ==> 97
۲ ==> 98
۳ ==> 99

۹ ==> 105
* ==> 106
+ ==> 107
– ==> 109
. ==> 110
/ ==> 111

کدهای مربوط به کلیدهای تابعی در رویدادهای KeyDown and KeyUp

F1 ==> 112
F2 ==> 113
F3 ==> 114
F4 ==> 115
F5 ==> 116
F6 ==> 117
F7 ==> 118
F8 ==> 119
F9 ==> 120
F10 ==> 121
F11 ==> 122
F12 ==> 123
F13 ==> 124
F14 ==> 125
F15 ==> 126
F16 ==> 127

کدهای مربوط به سایر کلیدها در رویدادهای KeyDown and KeyUp

SHIFT ==> 16
CTRL ==> 17
ALT ==> 18
PAUSE ==> 19
CAPS LOCK ==> 20
PAGE UP ==> 33
PAGE DOWN ==> 34
END ==> 35
HOME ==> 36
LEFT ARROW ==> 37
UP ARROW ==> 38
RIGHT ARROW ==> 39
DOWN ARROW ==> 40
INSERT ==> 45
DELETE ==> 46
NUM LOCK ==> 144

کدهای کاراکتر حرفی کوچک برای رویداد KeyPress

a ==> 97
b ==> 98
c ==> 99
d ==> 100
e ==> 101
f ==> 102
g ==>103
h ==> 104
i ==> 105
j ==> 106
k ==> 107
l ==>108
m ==> 109
n ==> 110
o ==> 111
p ==> 112
q ==> 113
r ==> 114
s ==> 115
t ==> 116
u ==> 117
v ==> 118
w ==> 119
x ==> 120
y ==> 121
z ==> 122